UAB „Valandinis” Privatumo Politika

2023-09-23 versija

1. ĮVADAS

1.1.Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymo principusUAB „Valandinis“ (toliau – Bendrovė) veikloje, įskaitant naudojimąsi Bendrovės interneto svetaine(Tinklapiu), mobiliosiomis programėlėmis, paskyromis, taip pat Bendrovei ir jos kontrahentams beiklientams vykdant su Bendrove sudarytas sutartis.

1.2.Privatumo politika apibrėžia, kokie asmens duomenis renkami, kaip ir kodėl jie naudojami, kokiais teisiniais pagrindais tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam gali būti perduodami.

1.3.Privatumo politika taip pat reglamentuoja ir slapukų (angl. cookies) naudojimą Bendrovės internetosvetainėje (Tinklapyje).

1.4.Bendrovė, tvarkydama duomenis, vadovaujasi 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenųjudėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitųgaliojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, ir šios Privatumo politikosnuostatomis.

1.5.Privatumo politika yra nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas dokumentas, todėl rekomenduojama reguliariaipatikrinti naujausią Privatumo politikos versiją skelbiamą Bendrovės interneto svetainėje (Tinklapyje).

1.6.Prašome su šioje Privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus(asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis, jei esate pvz., mūsų kontrahentas), taip pat kitusasmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus dėl to, kad teikiate mums jų Asmens duomenis

2. General Terms

2.1 Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytą reikšmę:

 1. ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatytaarba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galimanustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip vardą irpavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės,fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
 3. Bendrovė – UAB „Valandinis“, juridinio asmens kodas 304562776, adresas Savanorių per. 178A-5a., LT-03154 Vilnius;
 4. BDAR – 2016-04-27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fiziniųasmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuopanaikinama Direktyva 95/46/EB;
 5. Duomenų valdytojas arba mes, arba mus, arba mūsų – Bendrovė;
 6. Jūs arba Jus, arba Jūsų, Naudotojas arba Duomenų subjektas – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą), registruojasi Platformoje ar ja naudojasi, arba yra Bendrovės kontrahentas (sutartį su Bendrove sudaręs fizinisasmuo ar juridinio asmens atstovas), klientas, partneris ir (arba) jų atstovas, kandidatas į laisvąBendrovės paskelbtą darbo vietą, ir kuris pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė,turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis,įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;
 7. Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią Tinklapis ar Platforma išsaugo Duomenų subjekto kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai apsilankoma Tinklapyje ir (arba) naudojamasi Platforma;
 8. Sutartis – Bendrovės ir kontrahento sudarytą sutartis dėl Bendrovės paslaugų teikimo, darbųvykdymo, paslaugų Bendrovei teikimo ar kitokia Bendrovės ir fizinių ir (arba) juridinių asmenųsudarytas teisėtas ir galiojantis susitarimas;
 9. Privatumo politika – šis dokumentas, kuris nustato su Tinklapio, Platformas ir jų funkcionalumunaudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenis, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualiasnuostatas;
 10. Platforma – išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams, kompiuteriams ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams skirta Valandinis programinė įranga (prieinama per Web, iOS, Android ar kitas operacines sistemas), kurios pagalba atliekami su Sutarčių sudarymu ar vykdymu susiję informacijos keitimosi ir jos valdymo, pranešimų siuntimo ir įteikimo bei kiti Platformos leidžiami veiksmai. Platformas Web versijos adresas yra www.valandinis.lt
 11. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų;
 12. Tinklapis – interneto tinklapis www.valandinis.lt ir programėlės https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valandinis.masteraworker (Android programėlė meistrams),https://apps.apple.com/lt/app/mastera-for-workers/id6443671018 (iOS programėlė meistrams), https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valandinis.masteramanager (Android programėlė klientams), https://apps.apple.com/lt/app/mastera-for-managers/id6444677339 (iOS programėlė klientams), kurių valdytoja yra Bendrovė.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI IR TIKSLAI

3.1. Asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės tokiais pagrindais:

 1. Sutarčių sudarymas, vykdymas, keitimas ir administravimas (BDAR 6 (1) (b) str.);
 2. Bendrovės teisinių prievolių ir taikomų teisės aktų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 (1) (c) str.);
 3. Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisėto intereso įgyvendinimas (BDAR 6 (1) (f) str.);
 4. Jūsų sutikimo įgyvendinimas (BDAR 6 (1) (a) str., BDAR 9 (2) (a) str.).

3.2. Asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

3.3. Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti Asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jietvarkomi. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir renkamų Asmens duomenų sąrašas yra išsamiaiaprašytas ir pateiktas šios Privatumo politikos 9 straipsnyje. Bendrovė gali apjungti gautus Asmensduomenis, kurie gauti Jums naudojantis Platforma, Tinklapiu, sudarant ir vykdant Sutartis, Bendrovėssurinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių, taip pat naudojant Tinklapio slapukus.

3.4. Naudodamiesi Tinklapiu, Platforma ir (arba) teikdami Bendrovei Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kaipagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys,kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

3.5. Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje, Platformoje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomaisatvejais (įskaitant ir Sutarčių sudarymą) dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtumepvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, vykdyti su Jumis ar Jūsų atstovaujamu asmeniu Bendrovės sudarytussandorius, svarstyti Jūsų kandidatūrą į laisvą darbo vietą ir pan.

3.6. Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartaisatvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotasteisės aktų nustatyta tvarka.

4. TINKLAPIS IR PROGRAMĖLĖ

4.1. Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apieprisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliaunurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būduištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsųnaudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yrarenkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas beividinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tainumatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose. Tokie pat duomenys gali būtiišsaugomi ir naudojantis Platforma.

4.2. Bendrovė neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje, Platformoje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda įTinklalapį ar Platformą.

4.3. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio, Platformas ar kito funkcionalumo elemento, arnaudodamiesi Tinklapyje, Platformoje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis,prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio,Platformas ar kitų funkcionalumų ribų.

4.4. Tinklapyje (gali būti naudojami ir Platformoje) naudojami Slapukai ir jų naudojimo politika.

 1. Kaskart apsilankius Tinklapyje, bus prašoma priimti arba atmesti slapukus.
 2. Tinklapyje naudojami slapukai Tinklapio funkcionalumui gerinti, efektyviam ir sklandžiam Tinklapio veikimui užtikrinti, naršymo statistikai ir analizei vykdyti, užtikrinti veiksmingesnę rinkodarą. Slapukai naudojami atpažinti Naudotoją kaip ankstesnį Tinklapio lankytoją, išsaugoti Naudotojo lankymosi Tinklapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, statistinei informacijai apieinterneto puslapio lankomumą rinkti ir kt. Naudotojui pirmą kartą apsilankius Tinklapyje, slapukai perkeliami į Naudotojo įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui atpažinti.
 3. Slapukuose nėra saugoma informacija, kurią panaudojus galima būtų tiesiogiai nustatyti Naudotojo tapatybę, tačiau slapukuose esanti informacija gali būti siejama su Naudotojo naudojamu įrenginiu, naršymo istorija ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.
 4. Naudojami Slapukai: (1) būtinieji (techniniai) slapukai naudojami, kad būtų galima tinkamai teiktiTinklapio paslaugas ir Naudotojas galėtų naršyti bei naudotis Tinklapio funkcijomis, t. y. Tinklapio funkcionavimui užtikrinti; (2) statistiniai arba analitiniai slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją ir gauti jos ataskaitas, iš kurių Tinklapio valdytojas gali sužinoti kaip Naudotojai naudojasi Tinklapiu; (3) rinkodaros arba reklaminiai slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip Naudotojai naudojasi Tinklapiu, užtikrinti pasiūlymų, geriausiai atitinkančių Naudotojų poreikius, pateikimą Naudotojui; (4) funkciniai arba techniniai slapukai naudojami siekiant įsiminti Naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Naudotojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Tinklapyje;
 5. Būtinųjų slapukų teisinis naudojimo pagrindas yra duomenų valdytojo teisinis interesas (BDAR 6(1) (f) str.). Slapukų dėl kurių duodamas sutikimas teisinis naudojimo pagrindas yra Naudotojosutikimas (BDAR 6 str. (1) (a) str.). Būtinieji (techniniai) slapukai įdiegiami automatiškai ir jiemsnėra reikalingas Naudotojo sutikimas. Naudotojas yra informuojamas apie būtinųjų slapukų naudojimą.
 6. Jei pagal galiojančius teisės aktus nėra leidžiama kitaip, visi kiti (analitiniai, reklaminiai, jeigu tokienaudojami) slapukai Tinklapyje aktyvuojami tik po to, kai Naudotojas sutinka, kad tokie slapukaibūtų naudojami, t. y. tik po to, kai savo pasirinkimą Naudotojas pažymi Tinklapio automatiškaiatsidarančiame pranešimo lange, kuriame pateikiama informacija apie slapukų naudojimą.
 7. Daugelis slapukų yra trumpalaikiai (seanso) ir jie išnyksta, kai Naudotojas baigia sesiją (t. y.uždaro naršyklę). Kiti slapukai (pavyzdžiui, statistiniai, reklaminiai) yra ilgalaikiai ir jie saugomi kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje tam tikrą laiką. Trumpalaikiai (seanso) slapukai įrašominuo to momento, kai Naudotojas atidaro naršyklę iki tol, kol ją uždaro. Kai uždaroma naršyklė, šieslapukai automatiškai ištrinami. Ilgalaikiai slapukai yra saugomi kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kol Naudotojas juos ištrina naršyklėje arba jų galiojimo laikas pasibaigia.
 8. Visose interneto naršyklėse (pavyzdžiui „Internet Explorer“, Microsoft Edge ir kt.) numatytagalimybė valdyti, ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Naudotojo naudojamosnaršyklės.
 9. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą Naudotojui gali būti suteikta, susisiekus suBendrove.
 10. Slapukų sąrašas pateikiamas šioje nuorodoje https://valandinis.lt/privacy.

4.5. Šios Privatumo politikos 4.4 punkte nurodyti slapukai ir jų naudojimo tvarka taikoma ir Platformas naudojimo atveju, t.y. tokie pat slapukai gali būti išsaugomi ir naudojantis Platforma

5. DUOMENŲ ŠALTINIAI IR DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

5.1. Bendrovė nerenka iš trečiųjų asmenų informacijos apie Duomenų subjektus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.

5.2. Beveik visi Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Jūsų, Jums registruojantis Platforma ir janaudojantis, sudarant su mumis Sutartį, naudojantis Tinklapiu, kitais informuotais būdais gaunant išJūsų Asmens duomenis. Taip pat, kai tai leidžia teisės aktai ir kai tai būtina Sutarties vykdymui ir (arba)kitiems Jūsų Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, Bendrovė gali rinkti (arba Bendrovei tampa žinoma) įvairi informacija apie Jus iš šių įvairių šaltinių: (1) iš oficialių institucijų; (2) iš viešųjų registrų;(3) iš mokėjimo paslaugų teikėjų; (4) iš interneto/ ryšio paslaugų teikėjų; (5) iš kitų oficialių institucijų.

5.3. Bendrovė gali atskleisti Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pavyzdžiui., kai to reikalauja teisės aktai ar su Jumis sudaryta Sutartis, ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisėsaktų reikalavimų.

5.4. Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Bendrovė gali teikti Asmens duomenis:

 1. paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrovės Asmens duomenų tvarkytojams, ir teikiantiems Bendrovei paslaugas, pavyzdžiui, serverių ir debesijos nuomos, IT aptarnavimo, tapatybėspatikrinimo, mokėjimų surinkimo, audito, apskaitos, teisinių, mokestinių konsultavimo paslaugų,naujienlaiškių siuntimo platformos suteikimu ir kt. Visi duomenų tvarkytojai, kaip ir Bendrovė, privalo užtikrinti Asmens duomenų saugumą pagal galiojančius įstatymus;
 2. teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
 3. asmenims, teikiantiems paslaugas, susijusias su Jumis ar su Jūsų atstovaujamuoju asmeniu sudarytos sutarties vykdymu, įskaitant pašto ir siuntų paslaugų teikėjams;
 4. antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, išieškojimo paslaugų teikėjams, advokatams;
 5. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmensduomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir (arba)gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;
 6. kitiems verslo subjektams, Bendrovės susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

5.5. Bendrovė nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų.Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos.

6. TIESIOGINĖ RINKODARA

6.1. Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais yra gaunamas iš anksto, t. y. iki Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais pradžios.

6.2. Sutikimas gali būti gaunamas įvairiais būdais, pvz., gaunamas sutarties su Duomenų subjektu pasirašymo metu, tuo pačiu atskirai prašant Duomenų subjekto sutikimo, asmeniui dalyvaujant Bendrovės organizuojamuose renginiuose, pildant anketas ir pan.

6.3. Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė naudos tam, kad galėtų pateikti informaciją ir(ar) reklaminę medžiagą apie Bendrovę, Bendrovės pasiūlymus ir naujienas (įskaitant, bet neapsiribojant naujienlaiškius), informaciją apie Bendrovės organizuojamus renginius (pristatymus,seminarus, konferencijas ir pan.) bei kvietimus dalyvauti tokiuose renginiuose ir vykdyti tokius renginius,siųsti sveikinimus ir kt.

6.4. Tiesioginė rinkodara gali būti vykdoma toliau nurodomais būdais: telefonu (balso pokalbių metu ir (ar)SMS žinučių pagalba), per Platformą, el. paštu ar bet kokiu kitu tiesioginiu būdu.

6.5. Informacija apie Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus Asmens duomenis, duomenų saugojimoterminus, teisinį pagrindą ir šaltinį yra pateikiama Privatumo politikos 9 straipsnyje.

6.6. Teisė nesutikti. Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu(sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, mūsų atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tačiau Bendrovė nebegalės pateikti Jums naudingų pasiūlymų,informacijos, naujienų ir pan. Jūs galite atšaukti savo duotą sutikimą naudojant elektroniniuose laiškuose nurodomą prenumeratos panaikinimo galimybę, atsakant SMS žinute siunčiama Bendrovei, kurioje nurodomas nesutikimas, taip pat susisiekiant su Bendrove žemiau nurodytu el. pašto adresu.

7. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

7.1. Jūsų Asmens duomenis Bendrovė tvarkys tiek, kiek nurodyta Privatumo politikos 9 straipsnyje ir ne ilgiau,nei to reikalauja tvarkymo tikslas(-ai) arba kai to reikalauja teisės aktai.

7.2. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arbateisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

7.3. Bendrovė naudoja pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų gavimo be leidimo.

7.4. Bendrovė reguliariai stebi savo sistemas dėl galimų pažeidimų ar atakų, tačiau neįmanoma užtikrintivisiško internetu perduodamos informacijos saugumo ar išvengti pažeidimų, ypač kurie gali atsirasti dėlJūsų neatsargumo ar duomenų atskleidimo kitiems. Jums tenka asmeninė rizika susijusi su Asmens duomenų pateikimu, naudojantis interneto ryšiu, per Platformą ir Tinklapį. Taip pat Jums tenka visiškarizika susijusi su laisvanorišku jūsų Tinklapio ar Platformas paskyros duomenų atskleidimu kitiems ir(arba) ar neatsargiu bei nerūpestingu savo Asmens duomenų tvarkymu, kuriuos gaunate tiesiogiai išmūsų.

8. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8.1. Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

 1. Teisė atšaukti duotą sutikimą. Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais Bendrovės suteikiamais funkcionalumais (pvz., spausdami naujienlaiškyje pateiktą nuorodą,leidžiančią atsisakyti Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo).
 2. Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis. Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.
 3. Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenis. Galite reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.
 4. Teisė nesutikti. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenųtvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais).
 5. Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jei manote, kad Bendrovės tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrovė apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.
 6. Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.
 7. Teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis,kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuosenumatyta tvarka.
 8. Teisė pateikti skundą. Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugosinstitucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
 9. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka. Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu,turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu, paštu(siunčiant nurodytu adresu), ar fiziškai atvykus į Bendrovės buveinę). Teikiant prašymus dėlteisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiantprašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis įBendrovę fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją). Mes priimsime tik tuos prašymusdėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės. Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta,kokią teisę siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome,kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą. Į visusJūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

9. DETALI INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLUS, DUOMENŲ ŠALTINIUS, SUBJEKTŲ KATEGORIJAS

9.1. Sutarčių sudarymas ir vykdymas. Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi siekiant sudaryti arįvykdyti Sutartį su Jumis ir (arba) tam, kad galėtume operatyviai ir tinkamai teikti paslaugas bei reaguotiį Jūsų užklausas, prašymus, skundus. Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais, partneriais sudarytas Sutartis, įskaitant apskaityti sudarytus sandorius, kontroliuoti jų vykdymą ir atsiskaitymą, išieškoti įsiskolinimus, galime tvarkyti klientų ar partnerių bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis:

 1. Tvarkomi Asmens duomenys. Naudotojo, kontrahento, ar partnerio vardas, pavardė, adresas (įskaitant pristatymo), telefono nr., el. pašto adresas, įsiskolinimo/dalinių mokėjimų sumos, atsiradimo datos bei pagrindas, gimimo data, regiono lokacija, specializacija, asmens kodas, kita su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija, o kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono nr., el.pašto adresas, pareigos, padalinio adresas.
 2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Naudotojo, kontrahento kliento ar partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartį, kurios šalis jis yra, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus suklientu ar tiekėju/partneriu.
 3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. 10 (dešimt) metų nuo tinkamo Sutarties įvykdymo, o kai tvarkomi Bendrovės kliento, kontrahento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmensduomenys – 5 (penki) metai nuo paskutinio kontakto su asmeniu (kaipkliento ar partnerio/tiekėjo atstovu/darbuotoju).
 4. Asmens duomenų šaltinis. Kliento, kontrahento ar partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačioDuomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys– jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens(Bendrovės kliento, kontrahento, partnerio/tiekėjo).

9.2. Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas. Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir valdyti turimus finansinius ir materialinius išteklius, įskaitant tvarkyti Bendrovės buhalterinę apskaitą, išrašyti sąskaitas klientams, apskaityti gaunamas sąskaitas, galime tvarkytiklientų, kontrahentų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis:

 1. Tvarkomi Asmens duomenys. Kliento, kontrahentų ar partnerio vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefono Nr., individualios veiklos pažymų kopija, informacija apiemokėtinas/gautinas sumas, o kai klientą/kontrahentą/tiekėją/partnerį (fizinį arjuridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos.
 2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Kliento, kontrahento ar partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartį, kurios šalis jis yra, taip pat įvykdyti Bendrovės taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą, o kai tvarkomi Bendrovės kliento, kontrahento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu ir kontaktuoti su atstovu/darbuotoju buhalterinės apskaitos tikslais.
 3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. 10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos, o kai tvarkomi Bendrovės kliento, kontrahento ar partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 5 (penki) metai nuo paskutinio kontakto su asmeniu (kaip kliento, kontrahento ar partnerio atstovu/darbuotoju).
 4. Asmens duomenų šaltinis. Kliento, kontrahento ar partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys– jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, kontrahentų, partnerio/tiekėjo).

9.3. Registracija Platformoje ir naudojimasis ja. Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą, sąlygų Sutarčių su Platformos Naudotojais sudarymą ir vykdymą, galime tvarkyti asmenų, atlikusių registraciją Platformoje ir susikūrusių paskyras Platformoje, Asmens duomenis (klientų, kontrahentų arpartnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis):

 1. Tvarkomi Asmens duomenys. Asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefono Nr., gimimo metai, veiklos regionas, specialybė, patirtis, atlikti veiksmai Platformoje.
 2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Asmens duomenys tvarkomi (kai tai nustatyta Platformoje) asmens sutikimu, be to siekiant sudaryti Sutartį, kurios šalis jis yra. Taip pat duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti Bendrovės teisėtą interesas nustatyti galimybės ir sąlygas asmeniui naudotis Platforma, sudaryti Sutartį. Duomenys apie kliento, kontrahento atstovą tvarkomi dėl Bendrovės teisėto intereso vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu ir kontaktuoti su atstovu/darbuotoju.
 3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. 2 (du) metai po paskyros Platformoje panaikinimo, jeigu nėra sudaroma Sutartis ir 10 (dešimt) metų po atitinkamos Sutarties pabaigos.
 4. Asmens duomenų šaltinis. Kliento, kontrahento ar partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, kontrahentų, partnerio/tiekėjo).

9.4. Personalo atranka. Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir atrinkti tinkamiausius kandidatus į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas, galime tvarkyti asmenų, kandidatuojančių į Bendrovės laisvas darbo vietas ir pateikiančių (įskaitant siunčiančių el. paštu, kitais kanalais) Bendrovei tuo tikslu reikalingus Asmens duomenis. Kandidatuodami į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas esate informuotas, kad turime teisę susisiekti su Jūsų nurodytu buvusiu darbdaviu, siekiant gauti iš jo informaciją, susijusią su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Pateikdami savo buvusio darbdavio kontaktinio asmens duomenis, turėtumėte informuoti jį apie tokių duomenų pateikimą Bendrovei ir tai, kad su juo Jūsų atrankos tikslais gali susisiekti Bendrovė

 1. Tvarkomi Asmens duomenys. Gyvenimo aprašymas (CV), vardas, pavardė, gimimo data, telefono Nr., el. pašto adresas, informacija apie išsilavinimą, informacija apie darbo patirtį, kita kandidato pateikta (įskaitant pokalbio metu) ar jo vertinimo metu gauta informacija (testų rezultatai), įskaitant rekomendacijas, informacija, susijusisu kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, gauta iš kandidato buvusio darbdavio.
 2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrovei savo gyvenimo aprašymą ar kitu būdu kandidatuojant į laisvą darbo vietą. Duomenys iš buvusio darbdavio gaunami teisėto Bendrovės intereso gauti informaciją apie kandidatą iš jo buvusio darbdavio.
 3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Iki atitinkamos personalo atrankos į konkrečią poziciją (jei ir kai įmanoma identifikuoti konkrečią poziciją, į kurią kandidatuota) pabaigos ir 1 (vieną) mėnesį po to (kiek reikalinga techniškai ištrinti duomenis), bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo kandidato CV ar kitų duomenų kandidatavimui pateikimo dienos.
 4. Asmens duomenų šaltinis. Potencialaus kandidato Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjektų, taip pat iš trečiųjų asmenų – kandidato buvusio darbdavio atstovo, taip pat gali būti gaunami iš trečiųjų šalių, teikiančių Bendrovei personalo atrankos paslaugas, kurie turėtų Jus informuoti apie Jūsų Asmens duomenų mums teikimą.

9.5. Bendrovės kontaktais (įskaitant el. paštu), Tinklapyje, Platformoje prieinamais funkcionalumais pateiktų paklausimų ar skundų administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą. Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje, Platformoje, prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų forma, jei tokia prieinama Tinklapyje ar Platformoje) taip pat Bendrovės kontaktais (pvz., Tinklapyje, Platformoje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus ar skundus, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus ar skundus, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą/skundą pateikusio asmens, Asmens duomenis.

 1. Tvarkomi Asmens duomenys. Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., žinutės turinys, taip pat bet kokie kiti paklausime ar skunde pateikti Asmens duomenys.
 2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris galibūti išreiškiamas pateikiant Bendrovei atitinkamą paklausimą ar skundą.
 3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. 1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo ar skundo pateikimo dienos.
 4. Asmens duomenų šaltinis. Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

9.6. Bendrovės veiklos komunikacija ir viešinimas (fotografavimas ir filmavimas). Tais atvejais, kai dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose renginiuose, seminaruose, konferencijose ir esate informuoti apie vykdomą fotografavimą ar filmavimą, arba gauname Jūsų sutikimą kitu būdu, galime tvarkyti Jūsų atvaizdą, užfiksuotą nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje, garso įraše Bendrovės veiklos komunikacijos ir viešinimo tikslais. Šiuo būdu gauta medžiaga taip pat gali būti skelbiama viešai, įskaitant Bendrovės administruojamų socialinių tinklų (Facebook, Instagram, LinkedIn kt.) paskyrose, Tinklapyje. Platformoje, ar kituose Bendrovės administruojamuose Tinklapiuose, žiniasklaidos priemonėse bei kitais kanalais. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tais atvejais, kai dalyvaujate atitinkame renginyje ir nepageidaujate būti filmuojamu ar fotografuojamu, turėtumėte kreiptis į renginio metu filmuojančius ar fotografuojančius asmenis bei vengti atkreiptų kamerų ar kitokios filmavimo ir fotografavimo technikos.

 1. Tvarkomi Asmens duomenys. Nuotraukos, vaizdo įrašai.
 2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu.
 3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. 2 (du) metai arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.
 4. Asmens duomenų šaltinis. Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto fotografuojant ar filmuojant.

9.7. Tiesioginės rinkodaros vykdymas ir Bendrovės veiklos reklama. Tais atvejais, kai gauname atskirą Jūsų sutikimą Tiesioginei rinkodarai, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis siekiant siūlyti Jums Bendrovės paslaugas ir (arba) teirautis Jūsų nuomonės dėl siūlomų paslaugų. Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi tik konkrečiame sutikime nurodytu tikslu ir apimtimi, pvz., jei sutikote Tiesioginės rinkodaros pranešimus gauti el. paštu, nesiųsime Jums tokių pranešimų SMS žinutėmis. Jums betkuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu. Papildoma informacija,susijusi su Asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu, pateikiama Privatumo politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara“.

 1. Tvarkomi Asmens duomenys. Vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos, padalinio adresas, gimimo data (apibrėžtais atvejais).
 2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu.
 3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. 2 (du) metai nuo sutikimo gavimo arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.
 4. Asmens duomenų šaltinis. Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

10. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

10.1. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.

10.2. Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą). Taip pat, atnaujinus Privatumo politiką, galėsite susipažinti su ja per Platformą.

10.3. Rekomenduojame lankantis Tinklapyje, Platformoje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu, Platforma ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Šiai Privatumo politikai yra taikomi BDAR ir Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.2 Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais: [email protected], +370 5 267 97 5.

11.3 Visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose ar šioje Politikoje nurodytas išimtis).