UAB „Valandinis” Valandinis Platformos Naudojimosi Taisyklės

2023-09-23 versija

1. ĮVADAS

1.1. Šios Taisyklės nustato Bendrovės ir Naudotojų tarpusavio teises ir pareigas vykdant Sutartis irnaudojantis Platforma.

1.2. Taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis. Esant kolizijoms ar prieštaravimams tarp Sutarties irkonkrečiam Naudotojui taikomų Taisyklių nuostatų, aukštesnę galią turi atitinkamos Taisyklių nuostatos.

1.3. Taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenis (bei juridinių asmenų atstovams),sudariusiems Sutartį. Taisyklės taip pat privalomos ir tiems Naudotojams, kurie sutinka su Taisyklių sąlygomis naudodamiesi Platforma ir yra elektroniniu būdu akceptavę Taisykles (paspaudę atitinkamą nuorodą „susipažinau“ ar „sutinku“ ar pan.).

1.4. Taisyklės taikomos visiems Naudotojams, išskyrus šiame Taisyklių punkte nurodytas išimtis. Taisyklių 5 punkto nuostatos reguliuoja Bendrovės ir Naudotojų, kurie turi registravosi Platformoje irnaudojasi „Kliento“ ir/arba „Darbų vadovo“ Paskyra, teises ir pareigas. Taisyklių 6 punkto nuostatos reguliuoja Bendrovės ir Naudotojų, kurie turi registravosi Platformoje ir naudojasi „Meistro“ Paskyra, teises ir pareigas. Taisyklių nuostatos, kurios reguliuoja Bendrovės ir atitinkamos Paskyros Naudotojų teises ir pareigas, taikomos ir Bendrovės ir kitų Paskyrų Naudotojų teisių ir pareigų turiniui, kiek tai neprieštarauja tiesiogiai konkrečiam Naudotojui taikomam reglamentavimui.

1.5. Bendrovė ir/arba Administratorius nėra Naudotojo – Kliento ir/arba Darbų vadovo iš vienos pusės ir Naudotojo - Meistro iš kitos pusės teisinių santykių dalyvis ir nėra atsakingas už jų tarpusavio įsipareigojimų vykdymą. Taisyklėse nustatytais atvejais Bendrovė ir/arba Administratorius veikia siekdamas abipusiškai suderinti kai kuriuos šiose Taisyklėse numatytus Naudotojo - Kliento ir/arba Darbų vadovo iš vienos pusės ir Naudotojo - Meistro iš kitos pusės teisinių santykių aspektus.

1.6. Šios Taisyklės reguliuoja ti Bendrovės ir Naudotojų, sudariusių Sutartį, teises ir pareigas. Bendrovė neatsako už Naudotojo ir jo naudojamos programinės įrangos teisių turėtojo (pvz. Apple Inc., Google LLC. ir pan.) tarpusavio teisių ir pareigų turinį ir teisinius santykius.

2. SĄVOKOS

2.1. Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytą reikšmę:

 1. Bendrovė – UAB „Valandinis“, juridinio asmens kodas 304562776;
 2. Darbai – pastatų inžinerinių tinklų montavimo, bendrastatybiniai, apdailos darbai ar kiti Naudotojo – Kliento ir/arba Darbų vadovo iš vienos pusės ir Naudotojo – Meistro iš kitos pusės aptarti darbai, kuriuos vykdo Meistras ir, kuriuos kontroliuoja ir priima Klientas ir/arba jo vardu veikiantis Darbų vadovas;
 3. Naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, taip pat individualią veiklą vykdantis subjektas, kuris sudarė Sutartį su Bendrove, registravosi Platformoje ir jo paskyrą Bendrovė aktyvuoja. Naudotojų tipai:
  1. Administratorius – Bendrovės paskirtas asmuo/asmenys, kurie atlieka veiksmus Platformoje Bendrovės vardu;
  2. Meistras – fizinis asmuo (individualios veiklos vykdytojas arba darbo santykiais sutrečiuoju asmeniu susijęs asmuo) sudaręs Sutartį su Bendrove (arba, kurio darbdavys yra sudaręs Sutartį su Bendrove), pagal kurią toks asmuo įsipareigoja vykdyti Darbus/teikti paslaugas Kliento naudai nurodytame Objekte;
  3. Klientas – juridinis asmuo arba fizinis asmuo sudaręs Sutartį su Bendrove, pagal kurią Bendrovė įsipareigoja teikti paslaugas Klientui suteikiant Darbams atlikti reikalingus specialistus (Meistrus);
  4. Darbų vadovas – fizinis asmuo, Kliento darbuotojas arba kitokiais santykiais su Klientu susijęs asmuo, kuris Kliento vardu administruoja Užduotis / Užklausas ir kontroliuoja Darbus bei tiesiogiai duoda nurodymus Meistrui/Meistrams. Darbų vadovo atlikti veiksmaiir (arba) neveikimas yra laikomas atitinkamo Kliento veiksmais ir (arba) neveikimu.
 4. Objektas – konkretus statomas ir (arba) rekonstruojamas ar kitoks objektas (statinys, statiniodalis, statinių kompleksas, kita statybų vieta), kuriame vykdomi statybos ar kitokie darbai, ir kuriame turi būti atliekami Kliento nurodyti ir kontroliuojami Darbai;
 5. Platforma / Programėlė – išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams, kompiuteriams ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams skirta Valandinis programinė įranga (prieinama per Web, iOS, Android ar kitas operacines sistemas), kurios pagalba atliekami su Sutarčių sudarymu ar vykdymu susiję informacijos keitimosi ir jos valdymo, pranešimų siuntimo ir įteikimo bei kiti Platformas leidžiami veiksmai;
 6. Paskyra – Naudotojo personalinė virtuali erdvė Platformoje, kurioje Naudotojas gali stebėti ir kontroliuoti informaciją, pranešimus ir atlikti kitus Programėlės leidžiamus veiksmus;
 7. Privatumo politika – Bendrovė privatumo politika skelbiama Bendrovės interneto svetainėje https://valandinis.lt/privacy;
 8. Sutartis – tarp Bendrovės ir Naudotojo sudaryta sutartis, įskaitant Sutartį tarp Bendrovės irKliento bei Sutartį tarp Bendrovės ir Meistro (arba Meistro darbdavio);
 9. Užduotis / Užklausa – Kliento formuojamas ir (kai tai yra būtina) Bendrovės /Administratoriaus patvirtintas Kliento užsakymas dėl Darbų atlikimo, kuriame nurodoma Darbų apimtis ir pobūdis, atlikimo terminas, Objektas ir jo duomenys bei reikalingų Meistrų skaičius, specialybė bei kiti Platformoje reikalaujami ar būtini duomenys.

3. BENDROS NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Naudotojas privalo Platformoje nustatyta tvarka ir pagal jos leidžiamas galimybes susikurti savo Paskyrą ir užtikrinti, kad Paskyra yra aktyvuota. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad jų Paskyros yra aktyvuotos ir veikiančios prieš pradedant vykdyti Sutartį ir viso Sutarties vykdymo metu.

3.2. Visi su Darbų organizavimu ir vykdymu susiję veiksmai, kurie gali būti atliekami naudojant Platformą, turi būti atliekami per Platformą valdant konkrečias Paskyras ir naudojantis jos funkcionalumais.

3.3. Jeigu Naudotojas negali naudoti Platformos ir (arba) savo paskyros dėl bet kokių ne nuo jo paties priklausančių priežasčių, Naudotojas privalo nedelsdamas (visais atvejais, ne vėliau, kaip per 3valandas nuo pastebėjimo) pranešti apie tokį negalėjimą naudotis Platformas ir susijusias aplinkybes Administratoriui.

3.4. Nuo Paskyros aktyvavimo momento Naudotojas privalo naudotis Platforma ir savo Paskyra atlikdamas, be kita ko, tokius su Sutarties vykdymu susijusius veiksmus ir įsipareigoja juos fiksuoti Platformoje:

 1. sukurti Užduotis / Užklausas ir jas keisti bei valdyti;
 2. egistruotis atlikti ir vykdyti Darbus pagal konkrečią Užduotį / Užklausą;
 3. sukurti Objektą ir pateikti visą reikalingą informaciją apie jį;
 4. formuoti ir siųsti bei priimti Platformos leidžiamus pranešimus, susijusius su Darbų ir Užduočių / Užklausų vykdymų;
 5. žymėti Darbų pradžią ir pabaigą, pertraukas;
 6. Kontroliuoti Darbų apimtį ir kiekį bei formuoti pranešimus dėl Darbų apimties, kiekio, Meistro pareigų vykdymo;
 7. atlikti kitus šiose Taisyklėse numatytus veiksmus.

3.5. Aukščiau 3.4 punkte nurodyti per Platformą atlikti veiksmai gali būti atliekami ir įprastais Sutartyje aprašytais būdais, kai Platforma nesuteikia tokio veiksmo atlikimo galimybės.

3.6. Jeigu Naudotojo per Platformą atlikti veiksmai prieštarauja ir neatitinka Naudotojo įprastu Sutartyje numatytu būdu atliktų veiksmų (pvz. pranešimas Platformoje apie neatvykimą į Objektą prieštarauja raštu Bendrovei pateiktam pranešimui), pirmenybė teikiama šalies valiai išreikštai per Platformą.

3.7. Paskyra nėra Naudotojo asmeninė nuosavybė. Bendrovė turi teisę bet kada ištrinti Paskyrą arbasustabdyti Paskyros veikimą ar kitaip apriboti Naudotojo prieigą prie Paskyros ir (arba) Platformos.

3.8. Sutartis gali būti vykdoma ir Darbų atlikimas valdomas Naudotojui neturint Paskyros ir (arba) Paskyrai neveikiant ir (arba) nesinaudojant Platforma tik esant atskiram rašytiniam Bendrovės sutikimui.

4. PASKYROS AKTYVAVIMAS IR VALDYMAS

4.1. Naudotojui ir Bendrovei sudarius Sutartį, Bendrovė (Administratorius) aktyvuoja Paskyrą. Naudotojas gauna pranešimą (el. paštu, SMS ar kitu būdu, leidžiančiu nustatyti atitinkamos žinutės išsiuntimą į Naudotojo valdomą adresą, telefoną, paskyrą ar pan.,) apie aktyvuotą Paskyrą.

4.2. Jeigu dėl bet kokių priežasčių Paskyra nėra aktyvuota ar tampa ne aktyvuota, Naudotojas nedelsdamas informuoja apie tai Administratorių.

4.3. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Paskyroje saugoma informacija yra tiksli, išsami ir aktuali.

4.4. Naudotojas privalo saugoti savo prisijungimo prie Paskyros informaciją ir užtikrinti jos slaptumą. Naudotojas privalo užtikrinti, kad prie jo Paskyros negalėtų prisijungti jokie kiti asmenys.

4.5. Naudotojui praradus bet kokius Paskyroje ar su patikimu į ja susijusius duomenis, praradus prieigąprie Paskyros ar pačią Paskyrą, taip pat esant įsilaužimo į Paskyrą požymių, Naudotojas privalon edelsdamas pranešti apie tai Administratoriui.

4.6. Naudotojai privalo informuoti Administratorių, jeigu pastebi bet kokias Platformos veikimo klaidas.

4.7. Sukuriant paskyrą Platformoje, iš Naudotojo gali būti pareikalauta susikurti prisijungimo vardą ir slaptažodį ar panaudoti kitą identifikacijos metodą (pavyzdžiui, vartotojo identifikacija atsiunčiant sugeneruotą prisijungimo slaptažodį SMS žinute ar el. paštu). Naudotojas yra atsakingas už šių duomenų konfidencialumą, saugojimą, saugumą bei veiksmus, kurie atliekami naudojantis šiais duomenimis.

5. KLIENTO IR DARBŲ VADOVO PASKYRŲ VALDYMAS

5.1. Kliento Paskyra yra skirta Klientui kontroliuoti ir stebėti jo vardu veikiančio Darbų vadovo valdomų ir administruojamų Objektų duomenis, vykdomų Darbų statusą ir terminus, pasitelktus Meistrus.

5.2. Darbų vadovo Paskyra yra skirta Kliento vardu veikiančiam fiziniam asmeniui kurti Užklausas, organizuoti Darbus, kontroliuoti jų vykdymą ir palaikyti visą reikalingą komunikaciją su Meistrais ir Bendrove. Vieno Kliento vardu gali veikti daugiau nei vienas Darbų vadovas ir gali būti sukuriama daugiau nei viena Darbų vadovo Paskyra.

5.3. Laikoma, kad atitinkamo Kliento Darbų vadovo atlikti veiksmai Platformoje yra atlikti paties Kliento.

5.4. Be kitų Taisyklėse numatytų teisių ir pareigų, Darbų vadovo Paskyros Naudotojas turi tokias teises ir pareigas:

 1. nuolat tikrinti Platformą, savo Paskyrą ir joje pateikiamą informaciją bei siunčiamus pranešimus bei į juos reaguoti;
 2. kurti ir formuoti Užduotis / Užklausas, jas pildyti, (reikalui esant) keisti ir kontroliuoti;
 3. pateikti visą būtiną informaciją Meistrams apie Darbus ir reikalavimus jiems;
 4. pateikti ir nurodyti tikslią informaciją apie Objektą, Darbus ir jų pobūdį, Darbų pradžios irpabaigos laiką, konkrečiame Objekte taikomas darbo laiko, darbų saugos, bendros tvarkos ir kitas taisykles;
 5. pateikti, nurodyti ir valdyti tikslią informaciją apie Objektą, įskaitant Objekto užsakovą, kitus suinteresuotus asmenis, Objekto geografines lokacijas, konkrečių Darbų tikslią vietą, kitą Sutarties vykdymui būtiną informaciją;
 6. operatyviai reaguoti į Administratoriaus užklausas ar pranešimus ir vykdyti kitus teisėtus Administratoriaus reikalavimus;
 7. vykdyti kitas Sutartyje ir Taisyklėse nustatytas pareigas;
 8. atnaujinti Platformos versiją, kai tik Platformoje yra pranešama apie naują jos versiją aresamos versijos atnaujinimą.

5.5. Klientas privalo užtikrinti, kad Darbų vadovo paskyrą valdantis asmuo turėtų teisę ir būtų įgaliotas atlikti tokius veiksmus Kliento vardu. Sprendžiant klausimą dėl Kliento atsakomybės dėl Darbų vadovo atliktų veiksmų (ar neveikimo), Klientas neturi teisės remtis Darbų vadovo kompetencijos trūkumu.

5.6. Klientai užtikrina saugų ir nuolatinį Kliento ir Darbų vadovo (vadovų) Paskyros / Paskyrų valdymą nepriklausomai nuo personalo ar Kliento struktūrinių pokyčių.

6. MEISTRO PASKYRA

6.1. Meistro Paskyra yra skirta Meistrui valdyti savo įsipareigojimų atlikti Darbus apimtis, laiką ir vietą, žymėti Darbų atlikimo pradžią ir pabaigą bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su Darbų atlikimu ir Sutarties vykdymu.

6.2. Be kitų Taisyklėse numatytų teisių ir pareigų, Meistro Paskyros Naudotojas turi tokias teises ir pareigas:

 1. nuolat tikrinti Platformą, savo Paskyrą ir sekti joje pateikiamą informaciją bei siunčiamus pranešimus bei į juos reaguoti;
 2. registruotis atlikti Darbus pagal teikiamas Užklausas / Užsakymus atsižvelgdamas ir įvertindamas savo laiko galimybes ir kompetenciją;
 3. meistrui užsiregistravus atlikti Darbus pagal Užklausas / Užsakymus ir Administratoriui tokią registraciją patvirtinus, Meistras privalo griežtai laikytis konkrečioje Užklausoje / Užsakyme nurodytų Darbų atlikimo sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant Darbų pobūdžio ir reikalavimų jiems, Darbų atlikimo laiko režimo, konkrečiame Objekte taikomų taisyklių ir reikalavimų ir kitų nurodytų reikalavimų;
 4. atvykus į Darbų atlikimo vietą ar Objektą žymėti Darbų pradžią, pabaigą ir visas pertraukas pagal Platformoje pateikiamus techninius sprendimus;
 5. negalint atvykti atlikti Darbus, nedelsiant pranešti siunčiant atitinkamą pranešimą per Platformą (nurodant atitinkamą informaciją dėl neatvykimo priežasčių, trukmės ir kitų aplinkybių);
 6. pranešti Administratoriui ir Klientui apie bet kokias aplinkybes, trukdančias tinkamai ir laiku atlikti Darbus ir (arba) vykdyti Sutartį;
 7. operatyviai reaguoti į Administratoriaus užklausas ar pranešimus ir vykdyti kitus teisėtus Administratoriaus reikalavimus;
 8. vykdyti kitas Sutartyje ir Taisyklėse nustatytas pareigas;
 9. atnaujinti Platformos versiją, kai tik Platformoje yra pranešama apie naują jos versiją ar esamos versijos atnaujinimą.

6.3. Meistras turi teisę gauti visą Platformoje fiksuojamą informaciją apie jo Darbų atlikimą ir su jais susijusias aplinkybes Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

7. ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

7.1. Administratorius veikia Bendrovės vardu ir interesais ir administruoja Platformą bei prižiūri, kaip Naudotojai laikosi šių Taisyklių, vykdo Sutartis. Administratorius padeda Naudotojams įgyvendinti savo teises bei vykdyti pareigas naudojantis Platforma, o taip pat teikia metodinę ir kokią pagalbą Naudotojams naudojantis Platforma.

7.2. Be kitų Taisyklėse numatytų teisių ir pareigų, Administratorius turi tokias teises ir pareigas:

 1. Administratorius reaguoja į Naudotojų pranešimus ir sprendžia įvairias su Platformos ir Paskyrų naudojimų susijusias technines ir administracines problemas;
 2. imasi priemonių užtikrinti Platformos ir Paskyrų saugumą, taip pat Naudotojų per Platformą pateiktų duomenų apsaugą, vadovaujantis Privatumo politika;
 3. peržiūri ir patvirtina Užklausas / Užsakymus, tačiau Administratorius savo ir Bendrovės vardu neprisiima jokios atsakomybės už Užklausoje / Užsakyme nurodytos informacijos tikslumą ir (arba) autentiškumą;
 4. peržiūri ir, reikalui esant, patvirtina Meistro ar Kliento pranešimus, susijusius su Darbųatlikimu, jų kiekiu, vėlavimu atlikti Darbus;e) Taisyklėse nustatyta tvarka ir pagrindais, tarpininkauja tarp Klientų / Darbų vadovų ir Meistrų esant ginčytinoms situacijoms bei sprendžia susijusius ir iškilusius klausimus.

7.3. Bendrovė užtikrina nuolatinį Administratoriaus veikimą ir prieinamumą darbo dienomis darbovalandomis.

7.4. Administratorius prieinamas: [email protected], 8 5 267 97 54, o taip pat Platformoje nustatytose funkcionalumuose.

8. UŽDUOTYS, DARBAI IR JŲ VYKDYMAS

8.1. Naudotojai, bet kitų Sutartyje ir Taisyklėse numatytų reikalavimų, taip pat laikosi šiame Taisyklių punkte nurodytos Užduočių / Užklausų sukūrimo ir Darbų atlikimo fiksavimo Platforoje tvarkos.

8.2. Klientas / Darbų vadovas tinkamai ir tiksliai suformuoja Užduotį / Užklausą, pateikia Objekto informaciją, tikslią informaciją apie Darbus, jų vykdymo laiką ir terminą, reikiamą Meistrų kiekį ir kompetenciją. Už visą šiame punkte nurodytos informacijos pateikimą ir tikslumą yra atsakingas Klientas.

8.3. Administratorius peržiūri Užduotį / Užklausą ir, nesant akivaizdžių klaidų, ją patvirtina bei pasiūlo Klientui konkrečių Meistrų kandidatūras (jeigu Platforma leidžia, Meistrai patys gali registruotis atlikti Darbus į konkretų Objektą).

8.4. Meistrai per Platformą patvirtina savo sutikimą atlikti Darbus pagal konkrečią Užduotį / Užklausąjoje nurodytomis sąlygomis ir terminais. Meistrų kandidatūras konkrečiam Objektui ir Užduočiai /Užklausai patvirtina Klientas.

8.5. Klientui patvirtinus konkrečių Meistrų kandidatūras, Užduotis / Užklausa yra aktyvuojama Administratoriaus (arba aktyvuojama automatiškai) ir pradedama vykdyti. Meistrai ir Darbų vadovai (Klientai) gauna atitinkamus pranešimus per Platformą ar kitais būdais (SMS, el. paštu) dėl Užduoties / Užklausos aktyvavimo. Administratoriaus aktyvuota Užduotis / Užklausa yra privaloma atitinkamiems Klientams, Darbų vadovams ir Meistrams.

8.6. Informacija apie Objektą gali būti koreguojama ar pildoma Darbų vadovo arba Administratoriaus. Objekto informacijos koregavimas, kiek tai objektyviai įmanoma, neturi daryti įtakos Darbų apimčiai ar pobūdžiui.

8.7. Informacija apie konkrečią Užduotį / Užklausą konkrečiame Objekte gali apimti Objekto duomenis, Darbų vykdymo trukmę, laiką, darbo valandas ir poilsio pertraukų režimą, trumpą Darbų aprašymą. Galima pateikti ir Platformos leidžiamos priedus, vaizdo informaciją.

8.8. Klientai ir (arba) Darbų vadovai privalo konkrečius reikalavimus Darbams (techniniai, darbo projektai, brėžiniai, kitos instrukcijos) pateikti Meistrams tiesiogiai ne per Platformą. Bendrovė neprisiima rizikos už Kliento ir pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą. Klientai taip pat privalo įvykdyti atitinkamose Sutartyse nustatytus reikalavimus, susijusius su Objekte taikomis taisyklėmisir tvarka, taip pat privalomomis darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais.

8.9. Atvykęs į Objektą pagal konkrečią Užduotį / Užklausą ir pradėdamas Darbus, Meistras Platformoje savo Paskyroje aktyvuoja / pažymi Darbų pradžia („pradėti darbą“ ar pan.). Baigęs atitinkamos dienos Darbus, Meistras Platformoje savo Paskyroje aktyvuoja / pažymi Darbų pabaigą („baigti“, „baigti darbą“ ar pan.). Meistras taip pat privalo Platformoje žymėti pertraukas Darbų atlikimo metu.

8.10. Meistras dėl bet kokios priežasties vėluojantis pradėti Darbus ar negalintis atvykti į jų atlikimo vietą, privalo nedelsiant pažymėti apie tai Platformoje padarant atitinkamą pranešimą.

8.11. Meistrui pradėjus / užbaigus Darbus, Darbų vadovas gauna atitinkama pranešimą. Darbų vadovas turi patvirtinti Meistro nurodytą informaciją apie atliktus darbus, Darbų pradžią ir pabaigą, atliktų Darbų kiekį.

8.12. Darbų vadovui nesutinkant su Meistro nurodytais duomenimis, netvirtinant Meistro pateiktų duomenų ar nesutampant Darbų vadovo ir Meistro duomenims, situaciją išsprendžia ir atitinkamus duomenis (Darbų pradžią, pabaigą, kiekį ir pan.) patvirtina Administratorius, atsižvelgęs į šalių pozicijas ir objektyvias aplinkybes. Naudotojams nesutinkant su Administratoriaus patvirtinta informacija, ginčas sprendžiamas Taisyklių ir/arba Sutarties nustatyta tvarka.

8.13. Darbų vadovas Meistro nurodytus duomenis apie darbo dieną (Darbų pradžią, pabaigą, kiekį ir pan.) turi patvirtinti per 7 kalendorines dienas ar pasibaigus mėnesiui per 2 pirmąsias kalendorinio mėnesio dienas, o pasibaigus užsakymui atliktų darbų apimtys turi būti patvirtintos per 2 darbo dienas, darbų apimčių nepatvirtinus per nurodytus terminus sistema automatiškai patvirtins Meistro nurodytus duomenis kaip patvirtintus ir priimtus iš Kliento pusės.

8.14. Darbų vadovas turi nedelsiant fiksuoti Platformoje netinkamą Meistro pareigų vykdymą, įskaitant jovėlavimą, nepasirodymą Darbų vykdymo vietoje, neblaivumą ar apsvaigimą, darbų saugos ir Objekte taikytinų taisyklių ir tvarkos pažeidimą, netinkamą Darbų kokybę ir pan. Administratorius pakeičia netinkantį Meistrą kitu Meistru ir suderina tokį pakeitimą su Darbų vadovu.

8.15. Darbų vadovas ir/arba Klientas užtikrina nuolatinę Meistrų atliekamų Darbų kokybę. Bet kokios Kliento ir/arba Darbų vadovo pretenzijos dėl atliekamų Darbų defektų ar trūkumų turi būti reiškiamos tiesiogiai Meistrui. Bendrovė neatsako už Meistro atliktus defektus ar Darbų trūkumus, tačiau gali tokį Meistrą nušalinti ir pakeisti kitu.

8.16. Administratorius turi teisę išimti atitinkamą Meistrą iš Užduoties / Užsakymo vykdymo, jeigu Klientas ar jo Darbų vadovas to pageidauja dėl objektyvių ir pateisinamų priežasčių.

8.17. Visus kitus naudojantis Platforma kilusius nesklandumus ar nesutarimus reguliuoja ir šalims priimtinu būdu išsprendžia Administratorius. Administratorius turi teisę išspręsti tokius nesklandumus ar nesutarimus neturėdamas kurios nors iš šalių sutikimo ar pritarimo. Tokiai šaliai nesutinkant su Administratoriaus atliktu veiksmu, ginčas sprendžiamas Taisyklių ir/arba Sutarties nustatyta tvarka.

8.18. Pabaigus Darbus ir įvykdžius Užduotį / Užsakymą, Darbų vadovas per Platformą turi įvertinti atitinkamą Meistrą suteikdamas jam atitinkamą reitingą ir palikdamas komentarą. Meistras taip patprivalo įvertinti Klientą, jo Užduotį / Užsakymą ir Objektą suteikdamas jam atitinkamą reitingą ir palikdamas komentarą. Komentarai privalo būti objektyvūs, atitikti tikrovę, neįžeisti asmens garbės ir orumo bei atitikti visuotinai priimtinas elgesio normas. Draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti, naudoti diskriminacinio ar neapykantą kurstančio pobūdžio tekstą, atskleisti asmens duomenis.

8.19. Platformoje atliekami ir kiti veiksmai, kurie nenurodyti šiose Taisyklėse. Atliekant tokius veiksmus, Naudotojai laikosi sąžiningumo, protingumo reikalavimų.

8.20. Informacija apie per Platformą atlikti veiksmus yra saugojama Bendrovės atsižvelgiant į Privatumo politikoje numatytas Bendrovės teises ir pareigas.

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

9.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Platforma ir joje skelbiamą turinį (įskaitant Platformos pavadinimą, prekės ženklą, logotipą ir pan.) arba susijusios su Platforma ir su tuo susijusi dokumentacija bei visos jos dalys ir kopijos yra Bendrovės nuosavybė. Intelektinės nuosavybės teisės šio punkto prasme reiškia autorių teises ir gretutines teises (įskaitant teises į duomenų bazę ir katalogą bei teises į fotografijas), patentus, naudinguosius modelius, teises į dizainą, prekės ženklus, firminius pavadinimus, komercines paslaptis, praktinę patirtį (know-how) ir bet kokią kitą registruotų ar neregistruotų intelektinės nuosavybės teisių formą.

9.2. Bet kokie per Platformą ar vykdant Sutartį sukurti autorinių teisių ar pramoninės nuosavybės objektai priklauso Bendrovei.

9.3. Taisyklės ir jų sąlygos nesuteikia Naudotojui jokių intelektinės nuosavybės teisių.

9.4. Draudžiama kopijuoti ir platinti bet kokią informaciją esančią Paskyroje, jeigu toks kopijavimas ir platinimas nėra tiesiogiai susijęs su atitinkamos Sutarties vykdymu.

10. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Platformos būdu Klientams (ir jų Darbų vadovams) yra pateikiama tam tikra informacija apie Meistrą, jo kvalifikaciją, amžių ir patirtį, kuri yra būtina Sutarčių vykdymui ir Darbų atlikimui, įskaitant Meistro vardą, pavardę, amžių, telefono numerį, geografinę vietą ir specialybę. Klientas neturi teisės jokiu būdu rinkti, įrašyti, saugoti, naudoti, platinti, perduoti trečiosioms šalims bei kitaip tvarkyti ir naudoti Meistro asmens duomenis, kuriuos jis gavo per Platformą bet kokiais tikslais, išskyrus Darbų atlikimą ir jo kontrolę bei Sutarčių vykdymą, ir ilgiau nei yra leistina pagal taikytinus įstatymus. Taip pat, Klientas neturi teisės rinkti, įrašyti, saugoti, naudoti, platinti, perduoti trečiosioms šalims ar kitaip tvarkyti Meistro duomenis, įskaitant vaizdo ir garso įrašymą kelionės metu remiantis duomenimis, kurie pateikiami per Platformą. Klientas bus laikomas asmeniškai atsakingu už bet kokį neteisėtą asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą bei tretiesiems asmenims dėltokių veiksmų padarytą žalą laikantis taikytinuose įstatymuose nustatytos tvarkos. Meistrams taip pat analogiška šiame punkte išdėstytai tvarka ir apimtimi draudžiama rinkti, įrašyti, saugoti, naudoti,platinti, perduoti trečiosioms šalims bei kitaip tvarkyti ir naudoti Darbų vadovų asmens duomenų.

10.2. Bet kokie Platformos naudojimo metu surinkti duomenys Bendrovės tvarkomi laikantis Privatumo politiko https://valandinis.lt/privacy.

10.3. Bendrovė imsis visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų tokių duomenų apsaugą ir laikytųsi Privatumo politikos bei galiojančių įstatymų, kai tokius duomenis sudaro asmens duomenys. Jei Privatumo politikoje bei galiojančiuose įstatymuose nenurodyta kitaip, Bendrovė išsaugo prieigą prie tokių duomenų ir po Sutarties su Bendrove nutraukimo.

10.4. Naudotojai turi prieigą prie savo asmeninių ir kitų duomenų, kurie pateikti, arba kurie yra sukuriami naudojantis Platforma tiek, kiek Paskyra leidžia Naudotojui tai daryti. Naudotojai privalo imtis visųpagrįstų priemonių, kad užtikrintų tokių duomenų konfidencialumą ir apsaugą bei laikytųsi galiojančių privatumo taisyklių ir įstatymų.

10.5. Bendrovė turi teisę susipažinti su Platformos paskyros informacija ir turiniu remiantis Bendrovės Privatumo politika bei tokiais atvejais: vykdant teisėsaugos institucijų prašymus ir užklausas; prižiūrint šių Taisyklių ir Sutarčių laikymąsi; atsižvelgiant į nusiskundimus ar trečiųjų šalių teisių pažeidimus; atsiliepiant į Naudotojo užklausas.

11. ATSAKOMYBĖ, TEISĖ IR GINČAI

11.1. Bendrovė negarantuoja, kad prieiga prie Platformos bus nepertraukiama ir be klaidų. Kadangi naudojimasis Platforma priklauso nuo Klientų formuojamų Užklausų / Užsakymų, Meistrų pasiūlos, Bendrovė negarantuoja, kad Darbų užsakymų ir Užduočių / Užklausų skaičius bus tiesiogiai susijęs su naudojimosi Platforma ar jo dažnumu.

11.2. Bendrovė neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kurią Naudotojai gali patirti dėl naudojimosi Platforma, įskaitant, bet neapsiribojant:

 1. tiesiogine ar netiesiogine žala turtui ar finansiniais nuostoliais;
 2. pelno praradimu;
 3. prarastu verslu, sutartimis, kontaktais, prestižu, reputacija ar bet kokiais kitais nuostoliais,kurie gali būti susiję su veiklos nutraukimu;
 4. duomenų praradimu ir netikslumu; ir
 5. kitais nuostoliais ar žala.

11.3. Finansinė Bendrovės atsakomybė, susijusi su šių Taisyklių ar Sutarties pažeidimu, bus apribota 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų) suma.

11.4. Bendrovė neatsako Klientams už Meistrų tiesiogiai Klientui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą. Bendrovė neatsako Meistrams už Kliento, Darbų vadovo, trečiųjų asmenų veiksmus / neveikimą ir tuo Meistrams padarytą žalą.

11.5. Naudotojai prisiima visą atsakomybę už Taisyklių, Sutarties ar kitų galiojančių įstatymų ar norminių teisės aktų pažeidimą. Gavę bet kokį Bendrovės ar valdžios institucijos reikalavimą, Naudotojai turi nedelsdami nutraukti ir ištaisyti tokį pažeidimą. Naudotojai atlygina Bendrovės žalą, patirtą dėlNaudotojų padaryto Taisyklių, Sutarties arba įstatymų ir teisės aktų pažeidimo.

11.6. Ginčai iš Taisyklių sprendžiami Sutartyse nustatyta tvarka

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Naudodamasis Platforma Naudotojas gali susidurti su turiniu ar informacija, kuri gali būti netiksli, nepilna, pavėluota, klaidinanti, nelegali, įžeidžianti ar kitaip žalinga. Bendrovė paprastai neperžiūri Naudotojų pateikto turinio. Bendrovė nėra atsakinga už trečiosios šalies turinį ar informaciją ar betkokią žalą, kylančią kaip jos naudojimo ar rėmimosi ja rezultatas.

12.2. Naudotojas yra atsakingas už bet kokių įrenginių ar įrangos (tokios kaip telefonai) įsigijimą ir palaikymą bei ryšius, reikalingus prieigai prie Platformos ir naudojimuisi ja, ir visus su tuo susijusius mokesčius.

12.3. Naudotojams nesuteikiama teisė sublicencijuoti ar kitaip perleisti bet kokias teises, atsirandančias pagal Taisykles, tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus kaip atitinkamas Naudotojas ir Bendrovė dėl tokio perleidimo susitaria raštu.

13. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS

13.1. Bendrovė išlaiko teisę bet kada atnaujinti Taisyklių sąlygas, jas keisti ar papildyti informuojant Naudotoją raštu arba paskelbus Taisyklių tekstą ir pareikalaudama susipažinimo su Taisyklėmis patvirtinimo per Platformą arba paskelbiant Bendrovės interneto tinklapyje.

13.2. Jei bet kuri šių Bendrųjų sąlygų nuostatų tampa neįgyvendinama, šalys turi pakeisti tokią nuostatą įgyvendinama nuostata, kuri, atsižvelgiant į jos tikslą ir ekonominį poveikį, atitiktų pakeičiamą nuostatą.

13.3. Šioms Taisyklėms, iš jų kylančioms, ar su ja susijusioms, teisėms ar reikalavimams, taikoma Lietuvos Respublikos materialinė teisė.

Tinklapio (www.valandinis.lt) Naudojimo Taisyklės

2023-09-23 versija

1. BENDROS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja UAB „Valandinis“ (toliau – Bendrovė) interneto svetainės www.valandinis.lt (toliau – Tinklapis) naudojimo sąlygas ir tvarką.

1.2. Taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Tinklapiu. Jeigu nesutinkate su Taisyklėmis, turite nesinaudoti Tinklapiu.

1.3. Naudotojai privalo naudotis Tinklapiu tik teisėtais tikslais ir tik tokiu būdu, kad jų veiksmai nepažeistų Bendrovės, trečiųjų asmenų teisių ir (arba) teisėtų interesų bei neapribotų jų galimybės naudotis Tinklapiu.

1.4. Bendrovė yra atsakinga už Tinklapio funkcionalumą ir tinkamą duomenų saugumo užtikrinimą ir taip pat pasilieka teisę keisti Tinklapio veikimo principus ir (arba) siūlomų paslaugų, priemonių, funkcijų pobūdį bei apimtis.

1.5. Šios Taisyklės taip pat reglamentuoja Bendrovės specifinės programinės įrangos, nurodytos Taisyklių 4 punkte naudojimo sąlygas ir tvarką iki sutarčių tarp Bendrovės ir programinės įrangos naudotojų, nurodytų Taisyklių 4 punkte, sudarymo.

2. NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Naudotojai Tinklapiu gali naudotis tiek asmeniniais, tiek profesiniais tikslais. Draudžiama Tinklapiu naudotis neteisėtai veiklai vykdyti.

2.2. Naudotojas turi teisę turi teisę naudotis Tinklapiu, jo funkcionalumais, turiniu Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Naudotojas įsipareigoja nepažeisti teisės aktų reikalavimų, Bendrovės ir kitų asmenų teisių bei teisėtųinteresų. Naudotojas prisiima rizika ir pats atsako už bet kokius naudojimosi Tinklapiu veiksmus ir dėl jų kylančias pasekmes.

2.4. Naudojimasis Tinklapiu reiškia naudotojo patvirtinimą, kad šis susipažino su Bendrovės privatumo politika https://valandinis.lt/privacy (toliau – Privatumo politika) ir su ja sutinka.

2.5. Naudojimasis Tinklapiu reiškia naudotojo sutikimą gauti įvairius informacinio pobūdžio pranešimus apie Tinklapio techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Tinklapio pakeitimus.

2.6. Naudotojams draudžiama:

 1. vykdyti bet kokius veiksmus, sukeliančius ir (arba) galinčius sukelti grėsmę Tinklapio ir jo funkcijų tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar ribojančius Bendrovės galimybę tinkamai administruoti Tinklapį ir taip pat kitų asmenų galimybę pasinaudoti Tinklapiu;
 2. vykdyti veiksmus, kurie kenkia ir (arba) kelia grėsmę Bendrovei, tretiesiems asmenims, jų turtui arteisėtiems interesams;
 3. naudoti Tinklapį ir jo turinį veiksmams, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams.

3. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendrovė turi tokias teises:

 1. keisti Tinklapį ir jo turinį bet kokia apimtimi. Bendrovė nebus laikomas atsakinga už jokius tokiaisir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius naudotojui;
 2. neribotam laikotarpiui sustabdyti ir (arba) apriboti naudotojui galimybes patekti į Tinklapį, naudotis juo ar jo dalimis, turiniu ir funkcijomis, įskaitant prieigą prie platformos, nurodytos Taisyklių 4punkte;
 3. techninių kliūčių metu apriboti ar nutraukti prieigą prie Tinklapio ir bet kokio jo turinio ir funkcijų;
 4. visiškai nutraukti Tinklapio veikimą.

3.2. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti naudotojo teisę ar galimybę naudotis Tinklapiu ir jo funkcijomis, įskaitant bet neapsiribojant, konkretaus IP adreso blokavimu jei:

 1. naudotojas pažeidžia Taisykles ir (arba) nesilaiko savo įsipareigojimų;
 2. naudotojas pateikia apgaulingą, neteisingą, nepilną ir (arba) klaidinančią informaciją teikdamas paraišką platformoje, nurodytoje Taisyklių 4 punkte, ar naudodamasis Tinklapiu;
 3. tokį poreikį nulemia techninės priežastys;
 4. esant kompetentingų valdžios institucijos reikalavimams;
 5. Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
 6. kai yra būtina apsaugoti Bendrovės ir (arba) trečiųjų asmenų teisėtus interesus;
 7. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

3.3. Bendrovė turi teisę be išankstinio naudotojo sutikimo perleisti bet kokias iš šių Taisyklių kylančias teises ir (arba) pareigas tretiesiems asmenims.

4. BENDROVĖS PLATFORMA

4.1. Šios Taisyklės taip pat yra taikomos ir tiems atvejams, kai naudotojas naudodamasis Tinklapiu ar išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams, kompiuteriams ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams skirta Valandinis programine įranga (prieinama per Web, iOS, Android ar kitas operacines sistemas) (toliau – Platforma) susikuria paskyrą Platformoje, kiek to nereglamentuoja Bendrovės Valandinis platformos naudojimosi taisyklės, kurios yra Bendrovės ir jos kontrahentų, besinaudojančių Platforma pilna apimtimi, sutarčių sudėtinė dalis. Naudotojas gali susikurti asmeninę paskyrą arba susikurti paskyrą juridinio asmens, kurio teisėtas atstovas yra, vardu.

4.2. Taisyklės reglamentuoja paskyros Platformoje valdymą nuo jos inicijavimo momento iki tol, kol Bendrovė aktyvuoja naudotojo teisę naudotis pilna Platformos versija naudotojui (ar jo atstovaujam juridiniam asmeniui) ir Bendrovei sudarius galiojančią sutartį dėl paslaugų teikimo ar kitų įsipareigojimų vykdymo (toliau – Sutartis).

4.3. Paskyros Platformoje valdymą ir su tuo susijusias teises ir pareigas nuo Sutarties sudarymo ir po pilno naudojo paskyros Platformoje aktyvavimo reglamentuoja Sutartis ir jos priedai, įskaitant ir Bendrovės Valandinis platformos naudojimosi taisyklės.

4.4. Naudotojui prisijungus ir užsiregistravus Platformoje (susikūrus paskyrą), naudotojui yra sukuriama registruoto naudotojo paskyra.

4.5. Naudotojo paskyra Platformoje yra skirta pateikti esminę informaciją apie naudotoją tam, kad Bendrovė galėtų įvertinti tokią informaciją, jos autentiškumą ir naudotojo galimybę sudaryti Sutartį.

4.6. Naudotojo paskyros Platformoje sukūrimas reiškia, kad naudotojas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika ir su ja sutinka. Pateikdamas savo asmens duomenis naudotojas sutinka, jog jie būtų tvarkomi Taisyklėse ir Privatumo politikoje nurodytais teikimo tikslais.

4.7. Naudotojo per Platformą pateikiama informacija yra gaunama, tvarkoma ir saugoma Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

4.8. Registruodamasis ir kurdamas paskyrą Platformoje, naudotojas privalo pateikti tik tikrą ir galiojančią informaciją apie save – vardą, pavardę, amžių (kai to reikalaujama), el. pašto adresą, telefoną, specializaciją, atstovaujamą juridinį asmenį, taip pat veiklos (įskaitant ir pageidaujamos) teritoriją, regioną. Naudotojas privalo nedelsiant informaciją atnaujinti, jeigu jo nurodyta informacija yran eteisinga arba pasikeitė.

4.9. Bendrovė turi teisę vienašališkai nepatvirtinti, sustabdyti ar nutraukti prieigą prie paskyros Platformoje aranuliuoti/ištrinti sukurtą paskyrą Platformoje, jei yra pagrindas manyti, jog naudotojas apie save arba savo atstovaujamą juridinį asmenį pateikė klaidingą informaciją.

4.10. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti susikurti paskyrą Platformoje arba apriboti paskyrų Platformoje skaičių.

4.11. Sukuriant paskyrą Platformoje, iš naudotojo gali būti pareikalauta susikurti prisijungimo vardą ir slaptažodį ar panaudoti kitą identifikacijos metodą (pavyzdžiui, vartotojo identifikacija atsiunčiant sugeneruotą prisijungimo slaptažodį SMS žinute ar el. paštu). Naudotojas yra atsakingas už šių duomenų konfidencialumą, saugojimą, saugumą bei veiksmus, kurie atliekami naudojantis šiais duomenimis.

4.12. Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę apie neteisėtą naudotojo slaptažodžio ar Platformos paskyros naudojimą bei kitus galimus saugumo pažeidimus.

4.13. Bendrovė turi teisę susipažinti su Platformos paskyros informacija ir turiniu kiek tai leidžia įstatymai tokiais atvejais: vykdant teisėsaugos institucijų prašymus ir užklausas; prižiūrint šių Taisyklių laikymąsi; atsižvelgiant į nusiskundimus ar trečiųjų šalių teisių pažeidimus; atsiliepiant į naudotojo užklausas; įvertinant sąlygas Sutarties sudarymui.

5. TECHNOLOGIJA IR INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

5.1. Naudotojas sutinka, kad keičiantis paslaugos teikimo techniniam procesui, taip pat informacijos perdavimui ir apdorojimui gali būti naudojami trečiųjų šalių duomenų perdavimo tinklai bei įranga, ir nuo jų ribojimo gali priklausyti kai kurių paslaugų teikimo kokybė ar sąlygos.

5.2. Tinklapyje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines. Šios Taisyklės nėra taikomos trečiųjų šalių svetainėms. Pereidamas iš Tinklapio į kitas svetaines ar kitaip jas peržiūrėdamas, naudotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką. Bendrovė neprisiims jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis.

5.3. Tinklapyje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, Tinklapio turinys, o taip pat visi jos atskiri elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, iliustracijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Tinklapyje, bet kurio Tinklapio puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Tinklapio valdytojui – Bendrovei. Tinklapyje gali būti naudojami trečiųjų asmenų pavadinimai, prekių ženklai ar logotipai – tokie elementai priklauso ne Bendrovei, o Tinklapyje naudojami esant teisėtiems tokio naudojimo pagrindams.

5.4. Draudžiama atlikti Tinklapio, jo turimo ir (arba) intelektinės nuosavybės apdorojimą, kopijavimą, dekompiliavimą, šifravimą, perprogramavimą, perkėlimą, nukreipimą ir (arba) kitokį naudojimą be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo ar nesilaikant Taisyklių.

6. ATSAKOMYBĖ IR JOS RIBOJIMAS

6.1. Bendrovė neatsako už Tinklalapyje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nesinaudojimo jų reklama.

6.2. Tais atvejais, kai Tinklapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, tai yra daroma tik dėl patogumo ir Bendrovė neatsako už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūri, jų nekontroliuoja ir jiems neatstovauja. Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad Bendrovė nėra atsakinga už jokią informaciją, turinį ar paslaugas, esančias bet kokioje trečiųjų šalių medžiagoje ir (arba) trečiųjų šalių svetainėse, prieinamose ar susietose su Tinklalapiu ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

6.3. Naudotojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis šiose Taisyklėse numatytus įsipareigojimus, privaloatlyginti Bendrovės ir (arba) trečiųjų asmenų dėl tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtą žalą.

6.4. Naudotojas privalo atlyginti Bendrovės ir (arba) trečiųjų asmenų patirtą žalą, jeigu naudotojas gadina, naikina Bendrovės programinę įrangą, neteisėtai ją paveikia ar pakeičia, naudojasi Tinklapiu ne pagal Taisyklėse numatytą paskirtį ir (arba) nustatytus tikslus arba atlieka kitus neteisėtus veiksmus.

6.5. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Bendrovei nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi Tinklapiu ir (arba) jo funkcijomis.

6.6. Bendrovė neatsako jokia apimtimi už Tinklapio, jo turinio ir funkcijų veikimo sutrikimus, pažeidimus ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi Tinklapiu, įskaitant, bet neapsiribojant, pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros, taip pat už naudotojų ir trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.

6.7. Bendrovė nėra atsakinga už naudotojų veiklą ir (arba) jų veiklos naudojantis Tinklapiu ir Platformarezultatus.

6.8. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Tinklapiu naudojasi savo nuožiūra ir savarankiškai prisiimdamas riziką. Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Tinklapio turinio neatitikimus, informacijos netikslumą arklaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes naudotojui, tretiesiems asmenimis, jeigu kitaip nenumatyta taikytinuose teisės aktuose.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Bet kokios naudotojo pretenzijos dėl Tinklapio ir šių Taisyklių turi būti pateikiamos Bendrovei raštu siunčiant el. pašto adresu: [email protected]

7.2. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, Bendrovė perduoda visą turimą informaciją apie naudotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

7.3. Šias Taisykles bei visus teisinius ginčus, pradėtus pagal šias Taisykles arba susijusius su šiomisTaisyklėmis, aiškinimą, galiojimą ir vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė.

7.4. Visi nesutarimai ar ginčai, kylantys iš šių Taisyklių, sprendžiami derybomis tarp Bendrovės ir naudotojo. Nepavykus susitarti, visi ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylančios iš šių Taisyklių arba su jomis susiję, jų pažeidimas ar kiti ginčai, kurie neišsprendžiami derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, kompetentingą teismą nustatant pagal Bendrovės buveinės registracijos vietą, nebent įstatyme būtų numatytos kitokios teismingumo nustatymo taisyklės.

7.5. Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Tinklapį momento ir galioja neterminuotai. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (arba) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo betkokia forma Tinklapyje. Naudotojui po Taisyklių pakeitimų ir (arba) papildymo paskelbimo toliau naudojantis Tinklapiu, laikoma, kad naudotojas sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (arba) papildymais.